Bonnier, Albert–ZT 25.11.1884

Lästext

Albert Bonnier till Zacharias Topelius 25.11.1884

Albert Bonnier.
Boktryckare och Förlagsbokhandlare. Stockholm, Ålandsgatan 17.


den 25 Novbr 1884.

B. Broder Topelius!

1 Omsider har jag idag nöjet att kunna (i korsband) sända Dig det första, färdigblifvna exempl af LfB VI. Orsaken till det försenade utgifvandet har berott på att Aug Malmström var bortrest under 4 veckor – han behöfde litet hvila och tog den i form af en resa till Schweiz – och de större illustrationerne fick icke afslutas af Xylografen och ännu mindre komma i pressen, förr än han godkänt dem. Tack vare omsorgsfulla retoucher äro de nu äfven – i mitt tycke – riktigt bra och jag hoppas att äfven Du skall bli nöjd med dem och med boken i dess helhet.

2 På grund af svårigheter med planchernas iordningställande för tryckningen har jag något ökat upplagan å denna del (till 6000) men vill till följd deraf äfven öka ditt arvode från 80 kr till 100 kr pr ark.

3 Jag hade kanske bordt förut inhemta ditt yttrande derom – men eftersom jag alldeles glömt göra det – sänder jag nu dock härmed honoraret efter denna|| beräkning – alltså för bokens 14 ark – Kr 1400 – lemnade Dig öppet att säga mig om Du finner Dig tillfreds med detta belopp (som naturligtvis blott gäller för denna (1:sta) upplagan.)

4 Af Ljustrycksupplagan af ditt porträtt sände jag Dig ett profexpl. Jag ville önska att Du vore belåten med det – jag tyckte det vara rätt fint och bra utfördt och mycket ge idé af fotografi.

5 Sedan dess har äfven »Svea» blifvit färdig och är nu på väg till Dig – jemte åtskilliga andra nyheter. Måtte Sveas innehåll behaga Dig. Lysanders artikel är välment men måhända något för akademisk torr för att rätt passa i Svea. Tack för din erinran om Leonard Höijer – han har nu fått sig en liten hjertlig runa i Kalendern – skrifven af Fr Hedberg.

6 Ännu ett par böcker ytterligare skall jag ha nöjet uppvakta med i år. Måtte de få äran att vara med på Björkuddens julbord.

7 Jag kan försäkra Dig att jag gör hvad jag kan för åstadkommande af god literatur – men det är icke så godt för oss äldre att ständigt streta emot lemma startde yngre och nyare smakriktningarnekommentar, som ju måhända|| äfven kunna ha sitt berättigande. Jag tycker att en förläggare icke får vara alltför exklusiv och icke har rätt att utöfva en alltför sträng censur. Jag följer i det fallet föredömet hos mina, långt större, medbröder i Tyskland och Danmark (Brockhaus, Hegel) af hvilka t. ex den sistnämde haft lyckan att på samma gång vara vän och förläggare för sådana motsatta ytterlighetsmän som den rigorösa Biskop Martensen och – Georg Brandes, Björnstjerne Björnson m. fl. – Deremot är jag fullständig af din mening, att ifråga om skrifter för Barn och Ungdom den allra största stränghet i urvalet bör råda, ty för dem kan intet vara nog godt, nog rent, nog omsorgsfullt sofradt och vid utgifvandet af sådana skrifter har detta också alltid varit mitt rättesnöre.

8 Hjertlig tack för öfrigt för ditt grannlaga och vänliga senaste bref. lemma startDet gjorde mig godt att se, att din gamla vänskap icke svikar i brydsamma tider.kommentar

9 Fru Langes bok är nu utkommen och hoppas jag på att den nog skall finna läsare och vinna erkännade.

10 Du har nog rätt att Jenny Nyströms täcka bilder bättre passa för divansbordet än i barnkam||maren. – Det blir emellertid icke lätt att fundera ut något sätt att använda dem – ty i träsnitt och utan färger bli de visst icke så anslående. Hon har nu rest till Paris igen – och saken får väl hvila tills vidare. Vid något tillfälle ber jag derför att återfå dem.

11 Med hjertlig tack för lånet får jag härmed återsända den fotografi som din dotter, Eva, haft godheten låna oss för hennes älskling lemma start»Toms»kommentar porträtt. Aug Malmström tackar henne särskildt för lånet – han har, efter bästa förmåga, dragit nytta deraf.

12 I rappet, Kära vänner, sitta Ni väl insnöade igen på Ert trefliga Björkudden? Men trots snö och is han I det der säkerligen lika lugnt och angenämt i alla fall. Måtte Ni fortfarande alla få njuta af god helsa och lyckan att vara tillsammans!

13 Min hustrus helsa är nu, Gudskelof, bättre än på flera föregående år. Också stanna vi hemma i vinter alla, utom min yngsta dotter, som fortsätter sina studier på en atelier i Paris. De mina bedja hjertligen var sin helsning till familjen Topelius och jag tecknar som alltid

Din tillgifne vän

Albert Bonnier

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  7 de yngre och nyare smakriktningarne det moderna genombrottets litteratur, se inledn.

  8 Det gjorde mig godt [...] i brydsamma tider. Albert Bonnier fick personligen utstå hård kritik efter utgivningen av Strindbergs Giftas, både i offentligheten och privat (se K. O. Bonnier, Bonniers. En bokhandlarefamilj IV, s. 63). Strindberg åtalades för novellsamlingen, men frikändes den 17 november.

  11 »Toms» EvaTopelius hund, avbildad på två teckningar för berättelsen »Tom» i Läsning för barn 6.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1321
  • Avsändare: Bonnier, Albert
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.9-10
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 22 x 14 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: blågrått
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Mönster: brevhuvud, rutmönstrat, vattenlinjer, Bonniers eget brevhuvud med dateringsdel
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck
  • Övrigt: kartonglist

  Faksimil