ZT–Wasenius, G. O. 27.11.1842

Lästext

Zacharias Topelius till G. O. Wasenius 27.11.1842

lemma startS. H. T.språk: latinSalvo (Sine) Honoris Titulokommentar

1 De vilkor jag har den äran föreslå Herr Consuln för min redaktion af Helsingfors Tidningar nästa år, och från hwilka jag ej kan medgifwa något afdrag, grunda sig till alla delar på den af Herr Consuln uppställda, onekligen riktiga och lemma startbilligakommentar princip, att lemma startökningen eller minskningen af mitt redaktionsarfwode bör bestämmas efter prenumerationens ökning eller minskning nästa årkommentar. Att jag, med den erfarenhet jag under året förwärfwat, wunnit större förmåga för befattningen, bör således endast såwida då tagas i betraktande, soom Allmänheten genom en talrikare prenumeration erkänt denna winst.

2 I följd häraf lyder mitt förslag som följer:

3 1) Om prenumeranterna nästa år understiga 700, förutom de utdelade gratis exemplaren, eller ej öfwerstiga 730, samma ex. oräknade, så förbe||håller jag mig endast lemma start1 Rub. 50 kop. B:co Ass.kommentar för hwarje prenumerant utom och förbinder mig dervid, att, utom redaktion etc. äfwen besörja om tidningar och notiser. Wid ett prenumerant-antal af 700 wore då min behållning (sedan minst 200 Rub. afgått för tidningar etc.) endast 850 Rub. eller derunder. Allmänheten har i detta fall uttalat det omdöme om min redaktion, att den ej warit bättre än den föregående, och jag bör således ej heller räkna på större lemma startrevenuekommentar.

4 2) lemma startÖfverstiger åter prenumerationen nästa år 730, utom gratis exemplaren, då har Allmänheten om min redaktion uttalat ett gynnande omdöme och jag bör påräkna en större behållning.kommentar I denna händelse förbehåller jag mig, emot ofvannämnda förbindelser, 2 Rub. B:co Ass för hwarje betalande prenumerant till och med 800 och har dervid på Herr Consulns egen beräkning grundat följande Kalkyl:

Debet. (för 800 prenum.) Credit.
Papper, med tillägg af en 8 del: – Rub. B. A. 1,690 800 prenumer. – Rub. B:co Ass. 5,600
Tryckning – 1,500 Annonsafgifter efter förhöjningen – 1,000.
Utdelning – 275.
Redaktion etc. – 1,6500
Förläggarens behållning – 1,535.
Summa Rub. B. A. 6,600 Summa B. A. Rub. 6,600.

5 Skulle i denna kalkyl inkomsten af Annonserna synas wara för högt uppskattad – (hwilket wäl näppeligen är att befara, då en enda kolumn|| med petitstil upptager 140 à 150 rader, således efter den nya taxan inbringar lemma start3 Rub. Silfverkommentar, d. v. s. för hela året 300 Rub. Silfver blott för en enda kolumn annonser) – så torde wäl denna lilla differens lätteligen betäckas genom någon jemnkning i papper och tryck.

6 Antaget således att annonserna inbringa 1000 Rub., hwilket, inberäknadt allt hwad gratis och efter akord bland dem inflyter, wäl synes wara ganska lågt kalkyleradt, så finnes att Herr Consuln wid ett antal af 800 prenumeranter bör draga en revenue af minst 1,500 Rubel för Tidningen, hwilket i alla händelser utgör mera än hwad redaktören, efter afdrag af sina kostnader, kan påräkna.

7 3) Skulle prenumeranterna öfverstiga 800, förbehåller jag mig 2 Rub. 50 kop. B. A. för hwarje prenumerant utöfver nämnde antal.

8 4) För att beweka Correspondenterna i landsorten, anhåller jag om inalles 10 ex. af tidningen, mitt eget inberäknadt.

9 Jag har ansett dessa wilkor wara fullkomligt öfverensstämmande med billigheten och de principer Herr Consuln sjelf uttalat, samt förbinder mig, i fall Herr Consuln på dem ingår, att sörja för tidningens bästa såsom för mitt eget, samt. samtJag har äran framhärda

Herr Consulns
ödmjukaste tjenare

Zachris Topelius.

Hfors 1842 Nov. 27.

||

10 P. S. Skulle Herr Consuln finna en annan beräkning förmånligare, så får jag föreslå följande:

11 1) TillÖfwerstiga ej prenumeranterna 730, så bekommer jag endast 1 Rub. 50 kop. B. A. för hwarje

12 2) Öfverstiger åter prenumerationen nämnde antal, så faller mig till godo 50 kop. Silfver för hwarje till och med 700 samt 3 Rub. B:co Ass. för hwarje prenumerant öfwer 700.

13 Jag är så mycket mera förwissad, att Herr Consuln finner mina fordringar med lemma startbillighetenkommentar öfverensstämmande, som jag ej drager i betänkande, att för Hfors Tidningar försaka lemma startett mig af Mag. Doc. Snellman gjordt anbud, att i förening med honom föranstalta ett nytt bladkommentar, och anhåller endast att Herr Consuln wille hafwa godheten med första görliga bestämma antagandet eller förkastandet af mina propositioner.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik S. H. T. (lat.) salvo/sine honoris titulo: med uteslutande av hederstiteln.

  1 billiga rimliga.

  1 ökningen eller minskningen [...] minskningen nästa år. Topelius hade övertagit redaktörsskapet för Helsingfors Tidningar från 1842. Missnöjet med den tidigare redaktören Edvard Grönblads insatser var stort, och antalet prenumeranter hade minskat. Topelius första årslön var 900 rubel.

  3 1 Rub. 50 kop. B:co Ass. rubel banco assignationer: ryskt sedel- och kopparmynt, till skillnad från rubel silver. Silverrubel hade införts som huvudvaluta i Finland 1840.

  3 revenue (reveny) vinst.

  4 Öfverstiger åter prenumerationen [...] en större behållning. Antalet prenumeranter hade under 1842 ökat från 750 i januari till 1 000 vid årets slut. – Två veckor efter brevets datering (10/12 1842) publicerade Topelius det första av sina s.k. Leopoldinerbrev, ett återkommande och populärt inslag som bidrog till tidningens fortsatta framgång.

  5 3 Rub. Silfver motsvarade ca 11 rubel 25 kopek banco assignationer (se komm. ovan).

  13 billigheten rimliga anspråk.

  13 ett mig af Mag. Doc. Snellman [...] ett nytt blad Topelius uppger i Självbiografiska anteckningar att Snellman, hemkommen från Tyskland hösten 1842, föreslog att han och Topelius tillsammans skulle redigera Helsingfors Tidningar. Snellman skulle stå för kritik, politik och dagsfrågor, Topelius för nyheter, konst och följetonger: »Jag var, sanningen att säga, lika rädd som smickrad vid detta anbud, ty jag kände Snellman för väl, för att icke inse min roll vid sidan av en sådan autokrat». Samtidigt insåg Topelius att tidningen och pressen i Snellman skulle få en »mäktig impuls». Han överlät beslutet till Wasenius, som uppges ha svarat: »den karlen vill jag icke hava på mina utmarker, han skulle skriva ihjäl tidningen inom tre veckor» (Topelius 1922, s. 84 f.).

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 3254
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Wasenius, Gustaf Otto
  • Arkiv: Svenska litteratursällskapets arkiv
  • Samling, signum: SLSA 408 1. 17
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21,5 x 17,4 cm
  • Lägg: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: gulaktigt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Mönster: vattenlinjer, vattrat, vattenstämpel »C & I Honig»
  • Tillstånd: fläckat, bläckplump på s. 4
  • Skrivmaterial: brunt bläck

  Faksimil