Bonnier, Albert–ZT 11.4.1877

Lästext

Albert Bonnier till Zacharias Topelius 11.4.1877

Stockholm 11 April 1877

HHögädle Herr Prof Topelius
Helsingfors

Högaktade vän och broder!

1 Tack för ditt vänliga bref af 31. f. m.förra månaden Det var riktigt hyggligt af Dig, hvars tid naturligtvis för närvarande är ännu mera upptagen än vanligt – att hågkomma mig med några rader. Tack äfvenledes för dina tal som mycket interesserade oss att läsa. Jag skulle till gengäld gerna ha önskat att hafva någonting riktigt trefligt att sända Dig härifrån, men vår press och vår litteratur har en tid bortåt varit fattig på någonting märkligt, så att min sändning inskränker sig nu till lemma startLagutskottets betänkande öfver den s. k. litterära Eganderättslagenkommentar, hvilket jag adresserar Dig med dagens post. Jag förmodar att det skall intressera dig att taga kännedom deraf, så mycket mer som Du sjelf ju varit med att handlägga ett lemma startmotsvarande lagförslag hos Ederkommentar.

2 Beträffande detta svenska, så är det utom all fråga, att det i flera fall blir en välkommen ordnare af förhållanden, hvarom förut nästan alldeles intet fanns stadgade i våra lagar, men att det föröfrigt har sina fel är otvifvelaktigt. Det tros att Riksdagen kanske kommer att antaga det som det är – och då det nu blott är civillag – ej som förut står inmängd i Grundlagarna, så kan man ju ha hopp om, att möjliga brister efterhand bli ordnade. – Ett stort fel i Utskottets ändringar af Kgl Majts förslag är efter min förmening, att man ändrat § 20, hvilken i Regeringens förslag var afsedd att bereda skydd mot eftertryck af i Finland lefvande författare, som här låta förlägga sina skrifter. – En ihärdig utrikesledamot motarbetade denna §, som han ansåg på samma gång ge ett alltför långvarigt skydd äfven för arbeten af utlänningar öfversatta på svenska. Jag tror att denna betänklighet kunnat varit häfd, om man formulerat paragrafen så att den blott gifvit skydd åt på svenska språket författade arbeten – äfven då författaren vore utom riket bosatt eller tillhörande främmande nationalitet. – Det förekommer mig att man utan att befara att någon skulle|| kunnat – med någon utsigt att, af Domstol godkännas – under denna rubrik hafva insmuglat öfversättningar af tyska, fransk eller annat lands författare – utan hade denna § då hufvudsakligt varit för finnarnas räkning.

3 Emellertid är detta väl nu för sent att få ändradt – och följaktligen stå Edra skrifter fortfarande och tills vidare skyddlösa och utsatta för möjliga angrepp af eftertryckare. Visserligen har det hittills icke varit något sådant i fråga – emedan det 1:a) icke alltid ansetts lönande och 2:a) förlagsyrket i allmänhet varit i händerna på redbart folk – men oklokt vore det naturligtvis att lägga händerna i kors och ingenting vidtaga för att afvända möjliga försök i den riktningen. – Det torde derför vara af högsta nöden att en Konvention till ömsesidigt skydd för litterära arbeten kommer till stånd mellan Sverige och Finland – och af alla de konventioner, dem Lag Utskottet nu ville till Kgl Majts öfverlåta att afsluta – är der ingen som i den grad är af vigt som just en, mellan Finland och Sverige. –

4 Att der från Eder sida skulle vara betänkligheter mot en sådan är väl ej att befara? Men på hvad sätt skall saken gå? Måste förslaget derom ovilkorligen komma härifrån – och till hvilken auktoritet i Finland skall den gå? Monne Senaten – eller direkte till Kejsaren-Storfursten?

5 Det vore roligt att på förhand känna det – ty så snart lagen blifvit af riksdagen antagen tror jag det vore skäl att de förläggare som deri äro intresserade – speciellt jag för dina arbeten och Beyer för Runebergs – vidtogo de nödiga mått och steg härstädes.

6 Det var intressant att höra hvad Du skrifver om den tillämnade nya Nordstjernan – lemma startEtt dylikt företagkommentar har äfven jag funderat på en gång, fast det ej kommit vidare. Den der Amanuensen Dr G Meyer åtnjuter här icke det ringaste anseende – det är en ännu helt »lemma startblutjungerspråk: tyskakommentar karl» hvars egna kunskaper och förmåga lärer vara af mycket obetydlig art.

7 Uti Talis Qualis bortgång gjorde vi onekligen en stor förlust – och någon jemnbördig torde icke så lätt uppstå. – Uppenbarligen är Viktor Rydberg icke blott N:o 1 – men kanske äfven både Primo och Ultimo. – Wirsén har samlat och utgifvit ett band dikter, som innehålla många rätt vackra stycken, men äfven de af olika värde och i alla fall blott småbitar. Vidare har lemma startEdvard Bäckström ytterligare presterat ett dramakommentar, deri versen onekligen ljuder klangfull och vacker, men som för öfrigt saknar ben att stå på. – Den kommer nog öfver på Er scen, så att du då sjelf får se den.

||

8 En nyhet som visst skall intressera Dig, är att vår vän Malmström – och under hans ledning en hans elev »fröken Signe Sohlman», (August Sohlmans äldsta dotter) hålla på med lemma startett större antal illustrationer till din »Läsning för Barn». – Derest det är möjligt att hinna få dem graverade skulle redan till denna jul åtminstone band 1–2 ut i nytt tryck – i något bredare och äfven litet högre format än förut, med illustrationer. Upplagan skall blifva mycket elegantare än den förrakommentar – och vill jag försöka att det oaktadt sätta den till om möjligt billigare pris än förut. – Derefter skulle banden 3–4 utrustas på samma vis – och för 4:de delen tillkommer det i så fall förf:n ett nytt arfvode. Exemplar af förra upplagan finnes visserligen qvar, men tiden har sina anspråk på utstyrsel, som man ej får förbise.

9 lemma startNågot har jag äfven grundat på om ej man kunde få illustrationer till Fältskärn – men det gäller 1:a) att finna en skicklig artist 2:a) att se till om ej detta företag – på grund af verkets stora omfång vore något riskabelt. – ty så som här kan bli fråga om ett någorlunda antal teckningar, så är det att besinna att dylika hastigt utgör kräfva stora belopp.kommentar (Illustrationerna till Läsning för barn har jag anslaget gå till cirka 1500 kr pr volym – eller mellan 5 à 6000 kr för alla 4 delar.)

10 Har Du för öfrigt något önskningsmål i och för upplagan af dessa? Något att stryka, rätta, ändra? – Är der ingen utsigt att Du kunde samla till ett nytt band, som kunde utkomma samtidigt med sista bandet af de redan utgifna?

11 Det är väl inte värde att pina Dig med förslag om litterära arbeten – men eljest tycker jag att under din nödtvungna hvilotid tills 1½ år härefter, som Du säger – det kunde vara görligt att t. ex upplägga igen några af dina historiska noveller lemma start»Prinsessan af Finland»kommentar m. fl.

12 Jag måste stanna här för idag och vill sluta med att dels framföra hjertliga helsningar och välönskningar från de mina, dels uttrycka min egen förhoppning att Ni nu alla må vara och rätt länge förblifva krya och friska. Min hustru har Gudvara lof hela vintern varit (jemförelsevis) mycket frisk. Nu har läkaren förordnat en lemma startKissingen Kurkommentar på några veckor. Jag följer henne dit de första dagarna i Mai och troligen hemtar henne igen i slutet af Juni – sedan stanna vi på lemma startDalarökommentar resten af sommaren. – Ni skola väl då till lemma startEkenäs?kommentar Farväl nu för denna gång

Din tillgifne vän

Albert Bonnier

13 Mina flickor be särskildt om sin helsning såväl till flickorna T. som till den snälla och trefliga fröken Snellman – och jag instämmer.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Lagutskottets betänkande öfver den s. k. litterära EganderättslagenNämns i AB–ZT 14/6 1876. Den svenska lagen om litterär äganderätt trädde i kraft 1877.

  1 motsvarande lagförslag hos EderLagen om artistisk och litterär äganderätt antogs av lantdagen 1877, men utfärdades som kejserlig förordning först den 15 mars 1880.

  6 Ett dylikt företagd.v.s. att utge en svensk tidning i Amerika.

  6 blutjungerpurung.

  7 Edvard Bäckström ytterligare presterat ett dramaDagvard Frey, sorgespel i 5 akter (1876) uppfördes på Kungl. Dramatiska Teatern 1877. Pjäsen gick också i Helsingfors på Nya Teatern hösten 1877, för fulla hus.

  8 ett större antal [...] än den förra De fyra första banden av barnböckerna hade illustrerats sparsamt med träsnitt i sina första upplagor 1865–1871, samtliga av August Malmström. Fler illustrationer, av Malmström och Signe Sohlman, ingår i 3 uppl. av Läsning för barn 1–3 (1877, 1878) samt 2 uppl. av del 4 (1878); sammanlagt 100 illustrationer (se AB–ZT 1/11 1877).

  9 Något har jag [...] kräfva stora belopp.Albert Bonnier hade tänkt ge uppdraget åt illustratören C. G. Hellqvist, men ändrade sig när han fått illustrationerna till Mellins Svenska historiska noveller (K. O. Bonnier IV, s. 171, not 1). Fältskärns berättelser illustrerades av Carl Larsson, och utkom häftesvis från 1883. Arbetet med de sammanlagt 350 teckningarna inleddes 1878 och slutfördes 1884.

  11 »Prinsessan af Finland» d.v.s. Hertiginnan af Finland som hade utkommit på Wasenius förlag 1850; novellen ingår i omarbetad form i Vinterqvällar. Andra cykeln 1881 (Edlunds och Bonniers).

  12 Kissingen KurBad Kissingen i Bayern var en av Tysklands mest välbesökta kurorter.

  12 DalaröBonniers hyrde sommarhus på Dalarö 1875–1876, därefter köptes ett hus på ön (K. O. Bonnier III, s. 219).

  12 Ekenäs?Familjen Topelius hade vistats i Ekenäs skärgård flera somrar under 1870-talet, men 1876 på Wredeby nära Anjala gård (se ZT–AB 3/8 1877).

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1213
  • Avsändare: Bonnier, Albert
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.9-10
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 27,5 x 22 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 3
  • Färg: blåaktigt
  • Kvalitet: tunt brevpapper
  • Mönster: vattenlinjer, brevhuvud
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck
  • Övrigt: kartonglist

  Faksimil