ZT–Bonnier, Albert 21.1.1893

Lästext

Zacharias Topelius till Albert Bonnier 21.1.1893

A. Bonnier.

Björkudden 21 Januari 1893.

Min gode Bror!

1 Jag sänder dig en varm tack för vänskapliga helsningen till mina 75 år och en, om möjligt, än varmare för den finaste gåfva, hvarmed du den dagen kunde glädja mig, nemligen den betydande donationen af 500 mark för de hungrande i norra Finland. Beloppets mottagande erkännes härmed. Vid min inresa till staden i öfvermorgon aflemnar jag gåfvan åt Centralkomitén, der jag visserligen ännu är med, men blott »för särskilda uppdrag», såsom bosatt på landet.|| Redovisning för dessa, som för andra influtna medel, skall ingå i tidningarna.

2 Deficit i 1892 års skörd beräknas till 30 miljoner mark, hvilket belopp nu utgår för spanmålsimport och hvaraf vid pass hälften drabbar direkt det enskilda jordbruket, andra hälften indirekt derigenom att kronan införskrifver och för det allramesta utlånar, icke skänker behofvet af brödföda och utsäde. Penningetillgången, som sedan förut var knapp, har naturligtvis ytterligare förknappats.

3 lemma startMina 75 år firades i 25 à 30 graders köld varmt och gladt härute på Björkudden. Mycket blommor, mycken sång, mycken vänskap,kommentar – äfven många telegrammer och bref från Sverige.|| Guds nåd och menniskors kärlek kommo att glädja en gammal slarf.

4 Min personliga, värderade vän Alexandra Gripenberg beder att genom mig sända dig medföljande bref. Helsingforsbolaget Otava är villigt att trycka och honorera hennes nya, nästan färdiga arbete, »Reformarbetet till förbättrande af qvinnans ställning», men jag har rådt henne att hellre erbjuda det åt dig, med hänsyn till dina vidsträckta relationer för spridningen af ett verk med så omfattande internationelt intresse. I min tanke blir denna bok af framstående, för att ej säga epokgörande betydelse både såsom det f veterligen första omfattande på sitt område och för den klart framställda|| öfversigten af ett rikt, härtills kringströdt material, som förf. samlat under egna resor och med vidsträckt korrespondens. Det fyra eller femåriga arbete hon nedlagt deri, jemte kostnaderna för materialets samlande, göra, att hon ej kan honoreras med mindre än 75 à 100 kronor per tryckark, hvilket Otava också torde vara villigt att erlägga. Det beror nu på ett snart svar af dig, enär hon annars torde söka en engelsk eller amerikansk förläggare af fruktan att materialet hinner föråldras.

5 Det skall gläda mig, om du finner förslaget antagligt. Jag vill minnas, att förf. för lemma startsina förra novellistiska arbetenkommentar fått 100 mark eller kronor per ark.

6 Med särskild tack för eder vänskap mot Eva och hennes man, tecknar din gamle vän och jubilar

Z. T.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  3 Mina 75 år [...] sång, mycken vänskap, Många deputationer uppvaktade jubilaren, med »röda näsor och frusna fötter», bl.a. en 24-personers kör och representanter från Konstnärsgillet, Finska litteratursällskapet, Finska teatern och Hufvudstadsbladet (se Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 552 f.).

  5 sina förra novellistiska arbetenI tätnade led (1887) avslutade Gripenbergs skönlitterära författarskap; därefter publicerade hon resebrev och skrev om kvinnofrågan. Bonnier utgav inte hennes verk.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 2749
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Bonnier, Albert
  • Arkiv: Bonniers förlagsarkiv, Stockholm
  • Samling, signum: Bonnier 252
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21,6 x 13,7 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Mönster: rutmönstrat
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck

  Faksimil