Bonnier, Albert–ZT 29.1.1880

Lästext

Albert Bonnier till Zacharias Topelius 29.1.1880

den 29 Januar 1880

Bäste Bror Topelius!

1 Tack för ditt bref af 23:e äfvensom för den snabba expeditionen af Läsn f Barn-manuskriptet, hvaraf en god portion nu återkom revideradt och kompletteradt. – Att genast lägga det under pressen går ju dock icke an – ty meningen är att få teckningar till denna del af samma slag som de i sista upplagan af den förre, neml förutom större s. k helsides bilder äfven der och hvar vignetter att insättas i texten. Dylika måste alltid vara färdig-graverade innan tryckningen kan börjas – och manuskriptet vandrade derför genast till lemma startvår vän Malmström, som lofvat att till denna del sjelf teckna både de större och mindrekommentar. Nu tar han snart ihop med det senare slaget först och hoppas jag nog att allt skall bli färdigt i tid. Resten af manuskriptet är välkomment när Du fått den färdig.

2 Tack vidare för ditt vänliga tillmötesgående i fråga om lemma startkontraktsbestämmelsernakommentar. – De två punkterna om öfversättningsrätten och friexempl skola naturligtvis insättes. –

||

3 Jag bekänner att jag varit i en viss oro sedan förra veckan, att Du kanske misstycker mina förslag i senaste brefvet rörande titel, motto ortografi och annat mera. Men Du förstår nog att det från min sida blott är välmening och att allt hvad jag anför ju endast äro förslag, på hvilka Du efter ditt eget behag må säga Ja eller Nej! Men det är blott alltför visst att jag kanske icke eger förmågor att alltid framställa min mening så å ena sidan tydligt att Du kan fatta den – och å andra sidan att jag kanske stundom är något för häftig och kantig i mitt uttryckssätt. – Om så varit fallet – så förlåt mig och haf öfverseende om jag förifrar mig.

4 Det skall bli intressant att höra hvad Du nu fattat för beslut i dessa frågor.

5 Enligt löftet i förra brefvet afgår nu idag korrekturen på arken 1 & 2 (och kanske äfven arket 3). – Jag har deri nu helt och hållet följt ditt manuskript för titel och förord – och afvaktar beträffande dessa att höra hvad Du beslutat.

6 På 2:dra arket sid 26 & 27 har jag tillåtit mig några smärre frågor, huruvida icke orden lemma start»kuragösa», »ruptur» och »hemtar» borde utbytes mot andra motsvarandekommentar. – Vidare frågas: heter icke ordspråket »medan gräset gror etc».original: etc»

||

7 När franska ord och fraser förekomma – lagde i munnen på någon uppträdande som sid 24, 26, 28 & 32, så tycker jag de böra vara kursiverade för att skilja sig från svenskan. Åtminstone är detta det vanligen brukliga. –

8 Just nu kom äfven 3:dje arket, som också bifogas i samma Kuvert – då i korsband.

9 Tills dessa återkommit tänker jag vi kunna sända åtminstone 2:ne ark till – så att det nog bör kunna gå både reguliert och fort med tryckningen.

10 Utan vidare för i qväll

Din tillgifne

Albert Bonnier

11 Tack för rådet om Böttiger. – jag får fundera på saken.

 

12 lemma start(förordet)
hoppas jag, att öfverskriften Finska Vinterqvällar icke må anses innebära ett opassande nationelt skryt, likasom vore våra aftonlektyr vid en trifsam brasa någonting i denna kulna årstidde någonting särskildt anmärkningsvärdt. Det är sannt, att vi gerna sender en sådan lång förtrolig aftonstund finna ett alldeles eget behag i att nog kritisera i boken våra närmaste vänner och landsmän samt öfva vår skarpsinnighet på att utgrunda hvarför det i förgångna tider skall just så och icke annorlunda här i landet i de förgångna tider. Jag förmodar, att mången annan, likasom vi, söker sig vid den trefna brasan i denna kulna årstid, väljer sig en läsning eller ett samtalsämne, som gifva en önskad anledning att kritisera sitt lands landsmän eller begrunda. Mig återstår

kommentar

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 vår vän Malmström, [...] både de större och mindre August Malmström hade gjort de flesta illustrationerna till Läsning för barn 1–4. I tredje uppl. av del 3 1878 ingår också illustrationer av Signe Sohlman och Anna Cramér.

  2 kontraktsbestämmelserna för Vinterqvällar, framlagda av Bonnier 15/1 1889.

  6 »kuragösa», »ruptur» och »hemtar» borde utbytes mot andra motsvarande Orden inte ersatta i trycket.

  12 (förordet) hoppas jag, [...] begrunda. Mig återstår Utkast, av Topelius hand, till de avslutande raderna i förordet till Vinterqvällar (arkiverat med Bonniers brev).

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1232
  • Avsändare: Bonnier, Albert
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.9-10
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21 x 13,5 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: blågrått
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Mönster: rutmönstrat, brevhuvud, Bonniers eget brevhuvud med dateringsdel
  • Tillstånd: slitet
  • Skrivmaterial: svart bläck
  • Övrigt: kartonglist

  Faksimil