Bonnier, Karl Otto–ZT 1.12.1891

Lästext

Karl Otto Bonnier till Zacharias Topelius 1.12.1891

Albert Bonnier,
Boktryckare och Förlagsbokhandlare. Stockholm, Mästersamuelsgatan 17.


den 1 december 1891

HHögädle Herr Professor Zach. Topelius
Björkudden, Helsingfors

1 Min far blef i början af oktober månad svårt förkyld, men kunde ej, ovanligt frisk som han alltid varit, förmås att sköta sig ordentligt. Följden blef också, att af den försummade katarrhen blef en lunginflammation, som ett tag tycktes få en verkligt allvarsam karaktär. Emellertid har lyckligtvis nu sedan några veckor tillbaka sjukdomen åter tagit en bättre vändning och någon fara fins ej mer; dock måste han nog ännu någon vecka hålla sig till sängs, och jag fruktar, att han ej får återtaga sitt regelbundna arbete förr än fram på nyåret.

2 Detta har gjort, att han ej allt sedan i höstas har kunnat sända Professorn|| några rader, och att det blir jag, som får nöjet härmed öfversända honoraret för Läsning för Barn VII:e boken.

3 Boken blef så pass tidigt färdig, att jag redan med förra Express kunde sända herr Professorn de sedvanliga författarexemplaren. Jag hoppas att utstyrseln behagat Professorn.original: Professorn Boken gör, i likhet med 6:e delen närmare 14 ark, och blir honoraret följaktligen efter öfverenskomna beräkningspriser 100 kr. pr. ark = 1400 Kronor.

4 Därtill kommer nu det honorar, som vi önskade få tillställa Professorn för de ur delarne IV–VI af Läsning för Barn i fru Almqvists Urval för folkskolan I & II intagna stycken.

5 lemma startDessa billiga folkskoleupplagor af Läsning för Barn blefvo en snart sagdt tvingande nödvändighet för oss att låta utgå, om vi ej utan invändning skulle låta herrar skolboksfabrikanter här fortfara att, såsom till dato skett, utan tillstånd fylla sina volymer med aftryck af allt det bästa|| ur Läsning för Barn.kommentar Våra dyrare editioner kunde ej med framgång täfla med deras, och därför måste vi, som sagdt, söka åstadkomma godtköpsupplagor, äfven vi. – För att nu få in dem som läseböcker i folkskolan ha vi ytterligare blifvit tvungna att sälja dem, direkt till skolstyrelsen, för resp. 50 och 90 öre, i stället för bokhandelsprisen 1 krona och 1.50. Förtjänsten för hvarje exemplar blir härigenom ytterligt minim, och det är endast vid en mycket stor omsättning, som affären öfverhufvud kan gå ihop. Det är därför ej något stort honorar vi kunna bjuda för dessa editioner. Här i Sverige bruka skolboksförfattare för folkskoleböcker erhålla 1 öre pr. expl. Hvad vi kunna betala för dessa volymer är nu 2 öre för I delen och 3 öre för den II:a, hvilket för de hittills tryckta:

||
18,000 af Del Ià 2 öre gör360.–
6,000 〃 〃 II〃 3 〃 〃180.–
Summa540.–
och tillika med ofvan omskrifna
honorar för Läsning f. B. VII1400. – gör
Kronor1940. –
Från detta belopp har jag tillåtit mig
afdraga de under de 2 sista åren sända
häftena 140–168 af Nord. Familjebok Kr.21.75
och bifogar restbeloppetKronor1918.25
i vexel

6 Fru Eva Andersson har, efter hvad jag hört, under sina korta Stockholmsbesök två gånger sökt min far, som dock ej på grund af sin sjukdom kunnat taga mot, och ej heller råkat mina systrar, som båda gångerna förargligt nog, varit borta. De hoppas emellertid, att då lemma startarbetet i Upsalakommentar blir färdigt och han och fru Andersson komma till Stockholm få råka dem och bjuda fru Eva välkommen till Sverige.

Vördsammast

Karl Otto Bonnier

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  5 Dessa billiga folkskoleupplagor [...] Läsning för Barn. Se inledningen.

  6 arbetet i Upsala De nygifta paret bosatte sig i Uppsala eftersom Acke Andersson deltog i restaureringen av domkyrkan (Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 550).

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1353
  • Avsändare: Bonnier, Karl Otto
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.9-10
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 22 x 14 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: blågrått
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Mönster: brevhuvud, rutmönstrat, vattenlinjer, Bonniers eget brevhuvud med dateringsdel
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck
  • Övrigt: kartonglist

  Faksimil